Välkommen till Curt Benckert juristbyrå, Notarius Publicus i Linköping

Byrån arbetar med affärsrätt, familjerätt, asylrätt, fastigheträtt & LVU samt har lång erfarenhet  med rådgivning rörande alkoholtillstånd.

Curt Benckert är förordnad som Notarius Publicus.


Byråns ändamål är att efter bästa förmåga utöva god rättsvård och upprätthålla rättrådig och yrkesskicklig juridisk tillämpning, följa rättsutvecklingen och tillse att byråns samlade erfarenheter och kunskaper kommer klienterna till godo  

Notarius Publicus

  1. bestyrker namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar
  2. utfärdar Apostille  (enligt Haag konventionen)
  3. närvarar som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts
  4. kontrollerar lotteridragningar och lottar ut eller makulerar obligationer, aktier eller andra värdehandlingar
  5. efter annan kontroll eller undersökning lämnar redogörelse för sina iakttagelser
  6. tar upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämnar sådana förklaringar till tredje man
  7. bekräftar att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Om Curt Benckert Juristbyrå

Byrån startade 1983 i Norrköping.

Curt Benckert bedrev förutom rådgivning även forskning i
processrätt, med tonvikt på bevisfrågor i samband med våld mot kvinnor.

2002 startade byrån sin verksamhet i Linköping. Benckert arbetar med affärsrätt, familjerätt, asylrätt, fastigheträtt & immaterialrätt samt  LVU och Alkoholtillstånd